คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงานสายตรงภายในแฟ็กซ์
ผศ.ปกรณ์ปรียากรคณบดี-02-375-1296385602-375-1296
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุลรองคณบดีฝ่ายบริหาร-02-732-4269390102-374-0324
รศ.ดร.ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ-02-732-4271386002-374-0324
รศ.ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา-02-732-4270385802-374-0324
ศ.ดร.กฤษเพิ่มทันจิตต์ อาจารย์-02-375-8778388502-375-9164
รศ.ดร.กิตติ บุนนาคอาจารย์-02-732-4272388602-732-4272
อ.ดร.เกษมศานต์โชติชาครพันธุอาจารย์-02-375-9164391702-375-9164
อ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะอาจารย์-02-375-2809392202-375-2809
รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์อาจารย์-02-375-2809388702-375-2809
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการอาจารย์-02-374-7395350102-374-7395
อ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาคอาจารย์-02-732-4272389402-375-9164
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทินอาจารย์--390302-727-3903
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์อาจารย์--3888-
รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์อาจารย์-02-375-2809391602-375-2809
ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์อาจารย์-02-375-2809389602-375-2809
ผศ.ปกรณ์ปรียากรอาจารย์-02-727-4272388902-727-4272
รศ.ดร.พรเพ็ญเพชรสุขศิริอาจารย์-02-377-3243389002-727-3890
อ.ดร.พลอย สืบวิเศษอาจารย์-02-375-8778388402-375-9164
รศ.ดร.พลภัทรบุราคมอาจารย์--389102-375-9164
ศ.ดร.พิชิตพิทักษ์เทพสมบัติอาจารย์--389202-374-4977
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุลอาจารย์--3895-
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์อาจารย์--3859-
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัยอาจารย์--391302-732-4272
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์อาจารย์--3898-
รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์อาจารย์--390202-374-4977
อ.ดร.สุภมาส ตรีศวเวทย์อาจารย์--388402-375-9164
รศ.ดร.อัญชนา ณระนองอาจารย์--389902-375-2809
รศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิตอาจารย์-02-375-9164389302-375-9164
อ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดีอาจารย์--392502-375-9164
นางพรทิพย์ กาญจนานนท์เลขานะการคณะฯสำนักงานเลขานุการ02-378-0069386302-378-0069
น.ส.รุ่งทิพย์ ศิริปิ่นนักวิชาการศึกษา7 (หัวหน้างานการศึกษา)ฝ่ายการศึกษา02-3758778386902-375-9164
นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7งานการศึกษา02-375-8778386802-375-1297
นายนิคม สุวรรณปักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7งานพัสดุ02-375-8778390402-375-9164
นายพงษ์โชติ ประเสริฐพันธุ์นักวิชาการศึกษา7งานเทคโนโลยีสารสนเทศ-3920-
น.ส.พรนภา แซ่เตียนักวิชาการศึกษา6งานประกันคุณภาพ02-374-4977387502-374-4977
นางสายพิน หวังดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6การศึกษาMPPM(ภาคปกติ)02-375-8778391902-375-9164
นายสมาน ห้วยหงษ์ทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ02-375-8778390802-375-9164
นางกวิตา ห้วยหงษ์ทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการ02-377-7845397402-377-7845
นางอรวรรณ เดชานนท์ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ02-375-1296385702-375-1296
น.ส.วิลาสินี อยู่เป็นสุขนักวิชาการการเงินและบัญชี5งานการเงิน02-374-4977387802-374-4977
น.ส.มาลัย เอี่ยมสอาดจนท.ที่ผ่ายการศึกษา (พนักงานธุรการ)หลักสูตรMPAภาคพิเศษ(ภาคเหนือ)02-732-4272386502-732-4272
นายอดุลย์ คำแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4งานพัสดุ02-375-8778388102-375-2809
นางชุลีพร วิริยะสุนทรพันธุ์เจ้าหน้าที่ธุรการงานธุรการและสารบรรณ02-377-7845388302-377-7845
นายวีระ มีตาพนักงานอัดสำเนางานธุรการและสารบรรณ02-377-7845381702-377-7845
นางประนอม กวางษีนักการ-ภารโรงงานธุรการและสารบรรณ02-377-7845388302-377-7845
กัลญา ชมวงษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลักสูตรMPAภาคพิเศษ(ภาคอีสาน)02-3759164387002-375-164
ขัตติพงศ์ สทานสัตย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งโครงการเอกสารและตำรา02-375-2809388102-375-2809
ชูเกียรติ เส็งทองนักการ-ภารโรงงานธุรการ02-377-7845388302-377-7845
ณัฏฐิดา สุภาพงษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภาษาไทย02-377-3243391802-377-3243
ณัฐชนันท์ นุชนารถเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตโครงการเอกสารและตำรา02-375-2809388002-375-2809
ดำรงค์ศักดิ์ กองวิเชียรพนักงานขับรถงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ-371902-377-7845
ทับทิม ผลไพบูลย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินงานการเงินภาคพิเศษ(ภาคเหนือ)02-375-2808386402-374-7395
ทัศนีย์ ทองคำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุงานพัสดุ02-375-8778390902-732-4272
ธนัชพันธ์ เหลืองสุวรรณเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลงานธุรการและสารบรรณ02-375-8778378802-3759164
นรกฤษ รุจิปรีชากรผู้ช่วยรองคณบดีสำนักงานเลขานุการ02-732-4271390102-374-0324
นวลพร เจริญฉ่ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตโครงการเอกสารและตำรา02375-2809388002-375-2809
บุญรักษณ์ ห้องหาญนักการ-ภารโรงงานธุรการและสารบรรณ02-377-7845388302-377-7845
เบญจพร อั้นทองเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานธุรการและสารบรรณ02-375-9164391402-375-9164
ปราณี นิยมสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผลงานประกันคุณภาพและประเมินผล02-374-7395388202-374-7395
ปัทมา ณสงขลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินงานการเงินภาคพิเศษ(กทม.)02-375-2808386602-375-2808
พรรณทณี สกลพฤกษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีโครงการเอกสารและตำรา02-375-2809388102-375-2809
พิมล พูลเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโครงการเอกสารและตำรา02-375-2809388102-375-2809
มัทนา อรัญญาเจ้าหน้าที่โครงการวารเสารและเอกสารทางวิชาการเจ้าหน้าที่โครงการวารเสารและเอกสารทางวิชาการ-390002-727-3900
เมธาพร พฤกษศรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินงานการเงินภาคพิเศษ(ภาคใต้)02-375-2809386602-375-2808
ไมตรี นาดีนักการ-ภารโรงงานธุรการและสารบรรณ02-375-8778391002-375-9164
ระลึก เชื้อบุญมีพนักงานขับรถงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ02-377-7845390802-377-7845
รัชฎาพร สงบธรรมหัวหน้างานการเงินการเงินภาคพิเศษ02-374-7395390702-374-7395
รัชนี แก้วผ่องนักวิชาการงานประกันคุณภาพและประเมินผล02-374-7395388202-374-7395
ลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกINTER02-374-4977387702-374-4977
วลัยมาศ สุขจินดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการเงินภาคพิเศษ(กทม.)02-374-7395390602-374-7395
วัชรีย์ นกแก้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรMPAภาคพิเศษ(กทม.)02-375-9164387102-375-9164
ศรัญญา วงษ์มานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรMPPMภาคพิเศษ(กทม.)02-732-4272387302-732-4272
ศิริลักษณ์ ถนอมลักษณ์เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานหลักสูตรฝึกอบรม02-375-1297387902-375-1297
ศุภวรรณ บุญยงค์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรMPPMภาคพิเศษ(กทม.)02-375-1297387302-375-1297
สมปรารถนา ปัญจะลักษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-390902-375-2808
สมยศ โมราผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งโครงการเอกสารและตำรา02-375-2809388002-375-2809
สิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์นักวิชาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-390902-375-2808
สุชญา มุกดาภัทรมงคลเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานหลักสูตรฝึกอบรม02-375-1297387902-375-1297
สุนันทา สอนวะดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรMPAภาคพิเศษ(ภาคใต้)02-375-9164387102-375-9164
สุวรรณี ลิ้นบางเจ้าหน้าที่ธุรการงานธุรการและสารบรรณ02-377-7845388302-377-7845
อนิรุทธิ์ โซ๊ะประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรMPAภาคพิเศษ(ภาคใต้)02-375-9164387102-375-9164
อรณี แก้วมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินงานการเงินภาคพิเศษ(ภาคอีสาน)02-375-2808390502-374-7395
อรพินท์ คุ้มแก้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกINTER02-374-4977387702-374-4977
อัจฉรา ฐีระวงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรMPAภาคปกติ(กทม.)02-375-9164387002-375-9164
อารีย์ คงสกุลการศึกษาและประชาสัมพันธ์การศึกษาและประชาสัมพันธ์02-375-8778386102-375-9164
อุทุมพร สุขเกษมเจ้าหน้าที่วางแผนและส่งเสริมงานวิจัยงานวางแผนและส่งเสริมงานวิจัย-385802-374-0324

 

 

 

 

 
Advertisement
Free Joomla Templates